O urz±dzeniu:

MIDI2DMX (wersja PRO i Basic) jest profesjonalnym mikroprocesorowym konwerterem komunikatów MIDI na sygnały formatu DMX, wykorzystywane do sterowania urz±dzeń o¶wietleniowych i scenicznych. Za jego pomoc± można sterować nawet mocno rozbudowanymi instalacjami (do 512 kanałów DMX), w tym synchronicznie z muzyk±.

Koncepcja sterowania urz±dzeniami DMX za pomoc± MIDI w MIDI2DMX opiera się na wykorzystaniu standardowych komunikatów kanałowych Note ON oraz Control Change. To, który kanał DMX zostanie wybrany, zależy od numeru nuty (dla trybu Note On) lub numeru kontrolera (dla trybu Control Change) w zakresie 1÷128.

Ponieważ standard DMX obsługuje 256 poziomów wysterowania (MIDI tylko 128) poziomy Note On (Velocity) i Control Change reguluj± wybranym kanałem DMX po pomnożeniu ich przez 2. Ze względu także na fakt, iż format DMX obsługuje 512 kanałów, aby wysterować pełny ich zakres urz±dzenie rezerwuje 4 kanały MIDI (1 kanał MIDI obsługuje 128 kanałów DMX).

W celu ujednolicenia zasad sterowania komunikatami Note On i Control Change oraz ze względu na specyfikę sterowania urz±dzeniami scenicznymi, wył±czenie danego kanału DMX realizowane jest za pomoc± sygnału wł±czenia nuty (Note On) z warto¶ci± Velocity = 0 lub wysłania komunikatu Control Change z warto¶ci± = 0. Komunikaty Note Off wykorzystywane s± jedynie w trybie iluminofonii [DMX4 - L&S/ILF].

Dane techniczne:

Wej¶cia i wyj¶cia sygnałowe:
MIDI IN - gniazdo DIN-5, separowane galwanicznie
MIDI OUT - gniazdo DIN-5, separowane galwanicznie
DMX OUT - gniazdo XLR 3 (F)

Sygnalizacja LED:
1 - sygnalizacja napływaj±cych komunikatów MIDI
2 - sygnalizacja aktywno¶ci kanałów DMX
3 - zasilanie
Inne funkcje sygnalizacji: zob. w dziale Obsługa -> Sygnalizacja stanu pracy

OpóĽnienie (latency) toru MIDI IN -> MIDI OUT:
0,29 ms - czas transmisji jednej ramki MIDI

Zasilanie: 9-24 AC/DC, gniazdo 2.1/5.5 mm, dowolna biegunowo¶ć podł±czenia
Pobór mocy: ok. 1,5W
Wymiary: 100 x 85 x 30 mm
Waga: ok. 250 g


UWAGA:
urz±dzenia s± dostarczane bez zasilacza. Tylko z gotowym do podł±czenia wtykiem do gniazda zasilania.
Powód? Oszczędno¶ć i wygoda. Nie dla nas - dla Was, naszych klientów. Urz±dzenie zostało tak zaprojektowane, że można je zasilać praktycznie z dowolnego Ľródła. Byle tylko napięcie zawierało się między 9 a 24 woltami. Pr±d stały czy zmienny - nie ma znaczenia, polaryzacja wtyku - nie ma znaczenia. Czyli zamiast wydawać pieni±dze na kolejny, nowy zasilacz można wykorzystać stary, nieużywany, leż±cy odłogiem.
Wystarczy odci±ć star± wtyczkę, podł±czyć dostarczon± przez nas razem z urz±dzeniem (nie trzeba nawet lutować), zaizolować przewody i gotowe.

W przypadku awarii zasilacza szybciej i wygodniej jest nawet podjechać do sklepu po nowy (je¶li stare i nieużywane już się skończyły) niż czekać parę dni na przesyłkę.